؟ صندوق؟ ری؟  • صندوق‌های رای امکان برگزاری یک انتخابات محرمانه را فراهم می‌کند، جایی که رای دهندگان می‌توانند به صورت محرمانه رای خود را به صندوق بیاندازند. هنگام ورود رای دهنده به محل اخذ رای، صلاحیت وی قبل از اجازه رای دادن در یکی از غرفه‌های رای گیری بر اساس لیست رای گیری بررسی می‌شود. پس از رای دادن، رای دهنده، رای خود را در صندوق رای قرار می‌دهد، که توسط مدی...
rayshomar.ir
  • صندوق بازنشستگی کشوری