الک ارتعاش چقدر پول
  • روزی در کنار دستگاه عابر بانک منتظر بودم تا نوبتم شودو کارم را انجام دهم.در این بین آقایی با سر و وضع خوب ایستاده بودو خیلی با وقاهت گدایی می کرد از کسانی که کنار دستگاه ATM مشغول انجام کار بودند در خواست کمک می کرد دونفری که جلوی من بودند یکی از آنها در خواست اورا رد کرد و به محض گرفتن جواب منفی، آن مرد ظاهرا فقیربا عصبانیت گفت پول چرک کف دسته، پو...
azitamehdipour
  • الک آرد چرا در نانوایی و شیرینی پزی ضروری است ...