خطوط تولید کامل سیب زمینی سرخ شده  • از بدو ورود سیب زمینی به خط تولید سیب زمینی خلال نیمه آماده ، سورت و جداسازیروی آن صورت میگیرد. پس از جداسازی اولیه ، محصول وارد سیستم گل گیری و شستشوی تمام اتوماتیک و سپس وارد سیستم پوست گیری می گردد. بعد از فرآیند جداسازی پوست، سیب زمینی وارد سیستم اسلایسر شده و محصول به صورت خلالی برش داده می شود. بعد از اسلایس ، سیستم سورت اولیه در مسیر قرار دا...
poyeshkaran
  • قیمت و مشخصات خط چیپس | پویش کاران