طبقه بندی کار


 • پیشینه طبقه بندی مشاغل در ایران به سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد و در سال ۱۳۲۵، آئین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل همراه با اولین قانون کار تصویب شد. در سال‌های بعد و به مرور، قوانین آن نیز تکمیل شد و به یک قانون کلی دست پیدا کردیم. هدف انجام این کار این است که هر فرد با توجه به تخصص خود در یک جایگاه مشخص استخدامشده و با توجه به مجموع عوامل موثر هم‌چون میزان کار، می...
karboom.io
 • : 4.5/5
 • : Jan 10, 2022
 • طبقه بندی مشاغل چیست؟ (+ اهداف و تاریخچه)

  • > کارگاه های با تعداد ۵۰ نفر کارگر و بیشتر:طرح طبقه بندی کارگاه ها توسط اشخاص و افراد دارای مجوز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار طبق شرایط هر کارگاه تهیه می شود. طرحی که تهیه شده توسط وزارت کار تائید شده و بعد از آن در کارگاه اجرا می شود. زمان شروع اجرای طرح نیز از تاریخ شمول طرح در کارگاه است. بدین ترتیب تعیین مزد گروه و مزد شغل در چنین کارگاه هایی طبق طرح ویژه همان کارگاه قابل تعیین است و تعیین مز…
  • > شرکت های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی:کلیه شرکتهای خدماتی طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی موظفند مشاغل کارگرانشان را باتوجه به یکی از موارد مندرج در فهرست مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل تطبیق بدهند و به کارگران، حداقل مزد شغل و مزد گروه و مزد پایه (سنوات) از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ را پرداخت نمایند. گردآوری: بخش کار و کارگر سرپوش
  sarpoosh
 • جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1400 قانون کار 25 جدول و 8 فایل مقررات …

  • طرح اصلی طبقه بندی مشاغل قانون کارطرح طبقه بندی مشاغل برای تمام کارگاه ها یکسان نیست و هر کارگاه طرح منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین مزد گروه های شغلی در کارگاه های مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال مزد گروه شغلی ۵ در کارگاه الف ممکن است از مزد گروه شغلی ۶ در کارگاه ب بیشتر باشد.
  • طرح طبقه بندی مشاغل ویژه شرکت های خدماتیطرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی که در کارهای حجمی و یا تامین نیروی انسانی با دستگاه های اجرایی مثل شهرداری ها، بیمارستان ها و … طرف پیمان هستند چنانچه کارگاه اصلی دارای طرح طبقه بندی مختص خود نباشد باید از طرح طبقه بندی ویژه شرکت های خدماتی تبعیت کنند. (آیین نامه و مقرراتمربوطه را از انتهای مقاله دانلود کنید) آنچه در جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۰ در ادامه نوشته شده است مربو…
  kartaban
 • طبقه بندی مشاغل و قانون کار - طبقه بندی مشاغل - مدیریت منابع انسانی ...