پیدا کردن تجار برای استخراج معادله
  • اکنون با مشخص شدن فرمول معادله‌ی خط، می‌توان مقدار خروجی را برای ورودی دلخواه محاسبه کرد یا حالت برعکس را انجام داد و با وارد کردن Y یا خروجی، مقدار ورودی مربوطه یا X را محاسبه کرد. برای این کار دو جدول ساده ایجاد کنید: خروجی با رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود: لذا در سلول Y Result از فرمول فوق استفاده شده است: و اگر بخواهید X را بر حسب Y محاسبه کنید، فر...
it-planet.ir
  • :7
  • استخراج معادله برنولی از ناویر استوکس - هوپا، انجمن علم ایران